VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

 

1.  Inovačné stratégie podporujúce myslenie a učenie. Grantový projekt Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa (od 1. 6. 2000 – do 1. 6. 2002) .

Vedúca grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  PaedDr. Alica Petrasová, Katedra PaPs PF PU v Prešove
 •  PhDr. Ľudmila Belásová, CSc.
 •  doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.
 •  PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
 •  PaedDr. Jana Palenčárová
 •  doc. PhDr. Milan Portík, CSc.

 

2.  O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní. Grantový projekt Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa (od 1. 9. 2003 – do 31.12.2004).

Vedúca grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  PaedDr. Jana Palenčárová – KSJ a L PF PU v Prešove
 •  PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

 

 

3.  Inovační prvky ve výuce mateřštiny. Grantový projekt v rámci Fondu rozvoja vysokých škôl „Program na podporu a rozvoj vzdelávací činnosti veřejných vysokých škol“.

Vedúca grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  Mgr. Ivana Gejgušová – KČJ a L PF OU v Ostrave
 •  Mgr. Lucie Dokoupilová (Ostrava)
 •  PhDr. Jaroslava Loudová, PhD. (Praha)
 •  PaedDr. Jana Palenčárová (Prešov)

 

4.  Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor. Grantový projekt Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Časť Interakce ve školní a mediální komunikaci.

Vedúci grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  doc. PhDr. Karel Šebesta (Praha)
 •  PaedDr. Jana Palenčárová, PhD. (Prešov)
 •  Mgr. R. Pančevová (Praha)
 •  Mgr. A. Röhrichů (Praha)

 

5.  Developing a cross-linguistic database of words in children´s reading in Polish, Czech and Slovak. Grantový projekt  British Academy SG – 40461; University of Liverpool.

Vedúca grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  Dr. Markéta Caravolas (Liverpool)
 •  prof. M. Stuart (London)
 •  Dr. B. Kessler (Washington)
 •  Dr. P. Wierzchon (Poznaň)
 •  Dr. J. Volín (Praha)
 •  Doc. PhDr. M. Mikulajová, CSc. (Bratislava)
 •  PaedDr. J. Palenčárová, PhD. (Trnava)

 

6.  Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra v základnej a strednej škole. KEGA č.3/122203 – Grantový projekt ŠPÚ a PF UK v Bratislave.

Vedúca grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. (Bratislava)
 •  PhDr. I.Gregorová (Bratislava)
 •  PhDr. K.Hincová, CSc. (Trnava)
 •  PaedDr. J. Palenčárová, PhD. (Trnava)
 •  PaedDr. T. Kizivátová (Bratislava)
 •  PaedDr. M.Lapitka, CSc. (Bratislava)

 

7.  Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte (ITMS kód: 26110230059). ESF v rámci Operačného programu Vzdelávanie (konzultant pre návrh a overenie systému priameho merania kvality pre stupeň Vyučovanie; konzultant pre návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality v oblasti Holistický prístup).

Vedúci grantového projektu:
Spoluriešitelia grantového projektu:
 •  Ing. Peter Jakúbek
 •  PaedDr. Jana Palenčárová, PhD. (Trenčín)
 •  Ing. Jaroslav Jambor, PhD. (Trenčín)
 •  PaedDr. Slávka Hlásna, PhD.
 •  doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD.
 •  PaedDr. Dáša Porubčanová