Publikačná činnosť B

 

1.    BAB   Učebné texty pre študentov a metodický materiál pre učiteľov 1. stupňa ZŠ O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní.
J. Palenčárová (60 %), Ľ. Liptáková. Bratislava : Združenie Orava, 2004.
ISBN 80-968664-4-3.
 
2.   BAB Učebné texty pre študentov a metodický materiál pre učiteľov 1. stupňa ZŠ
Rozcvičme si jazýčky. prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov.
J. Palenčárová (70 %), V. Bajzíková. Bratislava : Združenie Orava, 2006. ISBN 81-968664-9-4.
 
3. BBA Učebný materiál pre študentov učiteľstva 1. a 2. stupňa ZŠ Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury I. J. Palenčárová (50 %), I. Gejgušová.
Ostrava : PF OU 2003. ISBN 80-7042-292-0.
 
4.   BCI Učebné texty pre študentov a podporný materiál pre vysokoškolských učiteľov Akademická príručka na tvorbu odborných textov. J. Palenčárová (70 %), P. Kročitý. Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2012. 2. vydanie. Dostupné na: https://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/pravidla-postupy/.
ISBN 978-80-89306-15-2.
 
5. BED Inovačné metódy vyučovania a učenia. Slovo o slove 5,  1999, s. 47-54.
ISBN 80-88722-65-9.
 
6. BED Hádzanie kockou. Slovo o slove 6,  2000, s. 39-43. ISBN 80-88885-87-6.
 
7. BED Brainstorming ako metóda podporujúca tvorivosť na hodinách slohu. Slovo  o slove 7, 2001, s. 57-63. ISBN 80-89038-08-5.
 
8. BED Tvorivá vizualizácia. Slovo o slove 8,  2002, s. 72-74. ISBN 80-89038-19-0.
 
9. BED Niekoľko poznámok k štruktúre a príprave na hodinu slovenského jazyka. Slovo o slove 8,  2002, s. 65-71. ISBN 80-89038-19-0.
 
10. BED O vyučovaní frazeológie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove 9,  2003, s. 103-109.
ISBN 80-89038-19-0.
 
11. BED Interview ako komunikačné cvičenie. Slovo o slove 11, 2005, s. 96-99.
ISBN 80-8068-362-X.
 
12. BED Aby nám každý rozumel. (Kesselová, J. Rozviazané jazýčky, 1. časť. Prešov : Náuka, 1999, 44 s. Rozviazané jazýčky, 2. časť. Prešov : Náuka, 2000, 48 s.) Slovo o slove 6, 2000, s. 64-65. ISBN 80-88885-87-6.
 
13. BDE Zhlukovanie. Kritické listy 1, 2001, č. 3, s. 30-32. MK ČR E 11198.
 
14. BDE Brainstorming. Kritické listy 1, 2001, č. 4, s. 20-21. MK ČR E 11198.
 
15. BDE Kocka. Kritické listy 2, 2001, č. 5, s. 28-29. MK ČR E 11198.
 
16. BDE Jazyk a jazyková komunikace nově : prvky hry ve školní výuce mateřštiny. Tematický materiál k 6. kulatému stolu „Hra v komunikaci s dětmi“ pořádanému v rámci cyklu „Slovo a obraz v komunikaci s dětmi“: J. Svobodová, J. Kesselová, J. Palenčárová. Ostrava : PF OU 2002. ISBN 80-7042-226-2.
 
17. BDF Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole 46, 1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
 
18. BDF Ešte raz k netradičným metódam slovenského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole 47, 2000/2001, č. 1-2, s. 28-32. ISSN 1335-2040.
 
19. BDF Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností (O komunikačných zručnostiach; 2. časť).
Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
 
20. BDF Aktivity podporujúce rozprávanie (Slohová a komunikačná výchova na 1. stupni ZŠ). Slovenský jazyk a literatúra v škole 48, 2001/2002, 5-6, s. 166-169. ISSN 1335-2040.
 
21. BDF Niekoľko poznámok k diktátom. Naša škola 5, 2001/2002, 6, s. 6-11. ISSN 1335-2733.
 
22. BDF Hlasné čítanie v aktivitách štruktúrovaného počúvania. NOTES 3, č. 1, 2002, s. 16. ISSN 1335-3497.
 
23. BDF Aktivity podporujúce počúvanie (Komunikačno-slohová výchova na 1. stupni ZŠ). Slovenský jazyk a literatúra v škole 48, 2001/2002, 9-10, s. 300-303. ISSN 1335-2040.
 
24. BDF Štruktúrované počúvanie. Aktivity podporujúce počúvanie (II. časť). Slovenský jazyk a literatúra v škole 49, 2002/2003, 1-2, s. 45-48. ISSN 1335-2040.
 
25. BDF Komplexný (všestranný) jazykový rozbor. Naša škola 6, 2002/2003, 3, s. 22-27. ISSN 1335-2733.
 
26. BDF „Monológ“ vo vyučovaní SJ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49, 2002/2003, 7-8, s. 208-216. ISSN 1335-2040.
 
27. BDF Metódy a formy práce na hodinách komunikačno-slohovej výchovy na 1. stupni ZŠ. NOTES 5, č. 1, 2004, s. 22-24. ISSN 1336-1651.
 
28. BDF Jazykové cvičenia vo vyučovaní SJ. Naša škola 7, 2003/2004, 3, s. 6-10. ISSN 1335-2733.
 
29. BDF Aktivity podporujúce písanie. Slovenský jazyk a literatúra v škole 50, 2003/2004, 5-6, s. 176-178. ISSN 1335-2040.
 
30. BDF Diktáty. NOTES 5, č. 4, 2004, s. 6-8. ISSN 1336-1651.
 
31. BDF Využitie slohových postupov a útvarov (1). Naša škola 5, 2004/2005, 8, s. 22-31. ISSN 1335-2733.
 
32. BDF Využitie slohových postupov a útvarov (2). Naša škola 8, 2004/2005, 8, s. 10-16. ISSN 1335-2733.
 
33. BDF Interview ako komunikačné cvičenie. NOTES 6, zima, 2005, s. 11-12. ISSN 1336- 1651.
 
34. BDF Niekoľko poznámok k zápisu poznámok...  NOTES 7, jar, 2006, s. 22 ISSN 1336-1651.
 
35. BDF O písaní poznámok a zadávaní inštrukcií. Naša škola 9, 2005/2006, 9, s. 6-9. ISSN 1335-2733.
 
36. BDF Aktivity podporujúce čítanie s porozumením. Slovenský jazyk a literatúra v škole 53, 2006/2007, 5-6, s. 182-184. ISSN 1335-2040.
 
37. BDF Prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov. 1. časť: dychové cvičenia. NOTES 8, jar, 2007, s. 16-19 . ISSN 1336-1651.
 
38. BDF Prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov. 2. časť: relaxačné cvičenia. NOTES 8, leto, 2007, s. 4-5. ISSN 1336-1651.
 
39. BDF Rozviazané jazýčky (Kesselová, J. Rozviazané jazýčky, 1. časť. Prešov : Náuka,  999,  44 s.). Naša škola 3, 1999/2000, č. 7, s. 48. ISSN 1335-2733.
 
40.   BDF Aby nám každý rozumel (Kesselová, J.: Rozviazané jazýčky, 1. časť. Prešov : Náuka, 1999, 44 s. Rozviazané jazýčky, 2. časť. Prešov : Náuka, 2000, 48 s.). Slovenský jazyk a literatúra v škole 47, 2000/2001, č. 1-2, s. 63-64. ISSN 1335-2040.