Publikačná činnosť A

 

1.   AAA   Aktivní naslouchání při vyučování (rozvíjení komunikačních dovedností na
1. stupni ZŠ).
 J. Palenčárová (70 %),  K. Šebesta. Praha : Portál, 2006.
ISBN 80-7367-101-8.
 
2.   AAB Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. J. Palenčárová (50 %), J. Kesselová, J. Kupcová. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
3. ADE Aktívne počúvanie : podpora komunikácie (1. časť). Kritické listy 2, 2001,
č. 6, s. 9-11. MK ČR E 11198.
 
4.   ADE Reflexie o komunikačných zručnostiach. Komenský 126, 2002, č. 9-10,
s. 185-187. ISSN 0323-0449.
 
5. ADE Čo nám bráni v počúvaní? (II. časť). Kritické listy 3, 2002, č. 7, s. 13-15.
MK ČR E 11198.
 
6. ADE Učitelia a komunikačné vyučovanie SJ. Kritické listy 3, 2002, č. 8, s. 17-18. MK ČR E 11198.
 
7. ADE O komunikačnom vyučovaní SJ na 1. st. ZŠ. Komenský 127, 2002, č. 2,
s. 13-17. ISSN 0323-0449.
 
8. ADE O kladení otázok alebo vieme sa pýtať? Komenský 128, 2003, č. 1, s. 13-17.
ISSN 0323-0449.
 
9. ADE Frazeologické jednotky v učebných textoch SJ, v reči žiakov a učiteľov na
1. stupni ZŠ.
 Komenský 130, 2006, č. 4, s. 2-10. ISSN 0323-0449.
 
10. ADE K počúvaniu ako jednej z komunikačných zručností. Komenský 130, 2006,
č. 3, s. 2-8. ISSN 0323-0449.
 
11. ADF Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Slovenský jazyk
a literatúra v škole 46, 1999/2000, č. 5-6, s. 181-184. ISSN 1335-2040.
 
12. ADF Vzťah žiakov k vyučovaniu slovenského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra
v škole 47,  2000/2001, č. 5-6, s. 162-165. ISSN 1335-2040.
 
13. ADF O komunikačných zručnostiach (1. časť). Orava Journal 2, č. 1, 2001, s. 2-3.
ISSN 1335-3497.
 
14. ADF K základným pojmom komunikačného vyučovania SJ na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 47, č. 9-10, 2000/2001, s. 283-289.
ISSN 1335-2040.
 
15. ADF Umenie kladenia otázok (O komunikačných zručnostiach; 3. časť). Orava Journal 2, č. 3, 2001, s. 5-6. ISSN 1335-3497.
 
16. ADF Počúvanie (O komunikačných zručnostiach; 4. časť). Orava Journal 2, č. 4, 2001, s. 55-58. ISSN 1335-3497.
 
17. ADF Rozprávanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra v škole 48, č. 1-2, 2001/2002, s. 12-16. ISSN 1335-2040.
 
18. ADF Počúvanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra v škole 48, č. 7-8, 2001/2002, s. 227-230. ISSN 1335-2040.
 
19. ADF Aktívne počúvanie na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49,
č. 5-6, 2002/2003, s. 129-135. ISSN 1335-2040.
 
20. ADF Písanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra v škole 50,
č. 1-2, 2003/2004, s. 38-42. ISSN 1335-2040.
 
21. ADF Frazeologické jednotky v učebných textoch SJ, v reči žiakov a učiteľov na
1. stupni ZŠ.
Slovenský jazyk a literatúra v škole 51, č. 5-6, 2004/2005,
s. 137-148. ISSN 1335-2040.
 
22. ADF Analýza vývinu detskej reči ako východisko pri rozvíjaní komunikačných zručností. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52, č. 5-6, 2005/2006,
s. 150-155. ISSN 1335-2040.
 
23. ADF Čítanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52,
č. 7-8, 2005/2006, s. 200-204. ISSN 1335-2040.
 
24. ADF Mediálna výchova na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 54,
č. 1-2, 2007/2008, s. 27-31. ISSN 1335-2040.
 
25. AED Detská reč a komunikačné vyučovanie slovenského jazyka. Slovo o slove 7, 2001, s. 64-69. ISBN 80-89038-08-5.
 
26. AED Čo chápeme pod pojmom komunikačné zručnosti? Acta Paedagogicae. Annus II. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2002, s. 22-27. Red. Prof. PhDr. M. Turek, CSc. ISBN 80-8068-076-0.
 
27. AED O najfrekventovanejšej komunikačnej zručnosti. In Studia philologica. Annus X. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 38-42.
Red. Doc. PhDr. F. Ruščák, CSc. ISBN 80-8068-171-6.
 
28. AED Komentár k problému kladenia otázok. In Studia philologica. Annus XI. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2003, s. 13-17.
Red. Doc. PhDr. F. Ruščák, CSc. ISBN 80-8068-238-0.
 
29. AED Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže (sonda do jazykového
vedomia detí a mládeže).
Slovo o slove 10, 2004, s. 24-33.
ISBN 80-8068-290-9.
 
30. AED Kreatívne písanie v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní materinského
jazyka na 1. stupni ZŠ.
 Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. Bratislava :
Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave 2006,
s. 94-97. Red. PhDr. Viera Eliašová, PhD.  ISBN 80-7164-409-9.
 
31. AED Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove 12, 2006, s. 71-78. ISBN 80-89038-08-5.
 
32. AED Komunikačné a zážitkové vyučovanie materinského jazyka na 1.stupni ZŚ (návrh koncepcie). Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : ŠPÚ 2007, s. 142-154. ISBN 978-80-89225-29-3.
 
33. AED Reflexie o prvkoch mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka na 1. st. ZŠ. Slovo o slove 13, 2007, s. 247-250. ISBN 978-80-8068-646-8.
 
34. AFC Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku. Komenského poselství člověku a světu. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2000, s. 257-263. Red. doc. PhDr. M. Somr, CSc. ISBN 80- 7040-444-2.
 
35. AFC Umenie počúvať ako hra. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2003, s. 92-96. Red. Ing. Mgr. Radomil Novák. ISBN 80-7042-246-7.
 
36. AFC Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže v premenách času. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v proměnách doby.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2003, s. 5-9. Red. Ing. Mgr. Radomil Novák. ISBN 80-7042-305-6.
 
37. AFC Frazémy v reči žiakov a učiteľov na 1. stupni ZŠ. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Katedra českého jazyka a literatury, 2005, s. 165-173. Red. Mgr. Milan Polák, PhD., Mgr. Kamila Vodrážková. ISBN 80-244-1002.
 
38. AFC Materinský jazyk komunikačne a zážitkovo (tézy kurikulárnej prestavby predmetu  Sj na 1. st. ZŠ). Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Katedra českého jazyka a literatury, 2007, s. 158-163. Red. Mgr. Milan Polák, PhD., Mgr. Kamila Vodrážková. ISBN 80-244-1002.
 
39. AFC Prvky mediálnej výchovy vo vyučovanií materinského jazyka (od diskriminácie k demytologizácii). Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2007, s. 5-9. Red. Ing. Mgr. Radomil Novák, PhD. ISBN 978-80-7368-4912-1.
 
40. AFC O kvalite akademických textov. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Katedra českého jazyka a literatury, 2013, č. 2. Red. doc. Mgr. Igor Fic, Dr. Dostupné na: https://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/2-2013/category/24-studie . ISSN 1805-689-X.
 
41. AFD Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Príprava učiteľov : elementaristov na prahu nového tisícročia. Red. PhDr. M. Portik, CSc. Prešov : Pedagogická fakulta, 2000, s. 211-215. ISBN 80-88722-97-7.
 
42. AFD Stratégie podporujúce aktívne počúvanie vo vyučovaní komunikačno-slohovej výchovy na 1. stupni ZŠ. Príprava učiteľov : elementaristov v novom tisícročí. Red. doc. PhDr. M. Portik, CSc. Prešov : Pedagogická fakulta, 2003, s. 469-474. ISBN 80-8068-146-5.
 
43.   AFD Niekoľko poznámok ku kvalite školských a záverečných prác na vysokých školách. Kvalita života IV. v sociálnych, etických a estetických dimenziách [CD-ROM]. Prešov : Vysoká škola podnikania ISM Slovakia, 2013. s. 109-120. Ed. Mgr. S. Karkošková, PhD. ISBN 978-80-89372-53-9.