VEDECKÉ KONFERENCIE A SEMINÁRE

 

Rok 2013

21.  O kvalite akademických textov. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka 2013. Mezinárodní vědecká konference – KČJaL PF UP. Olomouc (Česko): 11. 4. 2013.
20.  Niekoľko poznámok ku kvalite školských a záverečných prác na vysokých školách. Kvalita života IV. v sociálnych, etických a estetických dimenziách. Prešov 25.-26. 4. 2013. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, katedra spoločenských vied.

Rok 2007

19.  Prvky mediálnej výchovy vo vyučovanií materinského jazyka (od diskriminácie           k demytologizácii). Hra v komunikaci s dětmi. 11. kulatý stůl v rámci cyklu „Slovo a obraz v komunikaci s dětmi“. KČJaL s didaktikou PF OU a Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace. Ostrava (Česko): 22. 11. 2002.

Rok 2006

18.  Materinský jazyk komunikačne a zážitkovo (tézy kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk na 1.st.ZŠ) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Medzinárodná vedecká konferencia – KČJaL PF UP. Olomouc (Česko): 14. 4. 2006.
17.  Tvorivé písanie v komunikačno-zážitkovom vyučovaní materinského jazyka na 1. st. ZŠ. Sympózium o tvorivom písaní. Organizátori: British council Slovakia, MPC v Bratislave, ŠPÚ v Bratislave a SAUA. Bratislava: 26. 1. 2006.

Rok 2005

16.  Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, alebo prečo a ako učiť frazeológiu na 1. stupni ZŠ (pracovná dielňa). Inovácie v škole 2005. VI. ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s Centrom pre vzdelávaciu politiku. Podbanské : 18.-20. 11. 2005.
15.  Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Odborno-metodologický seminár. PF PU v Prešove. Prešov: 6. 4. 2005.

Rok 2004

14.  Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ ako rozvíjanie komunikačných zručností. Kurikulárna prestavba predmetu slovenský jazyk a literatúra – východiská a ciele. Konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná UK PF, ŠPÚ, SAUS a MPC mesta Bratislavy. Bratislava: 11.-12. 11. 2004.
13.  Frazémy v reči učiteľov a žiakov na 1. stupni ZŠ. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Medzinárodná vedecká konferencia – KČJaL PF UP. Olomouc (Česko): 19. marec 2004.

Rok 2003

12.  Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo (okrúhly stôl). Inovácie v škole 2003. IV. ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Centrom pre vzdelávaciu politiku v spolupráci s University of Northern Iowa. Podbanské: 14.-16. 11. 2003.

Rok 2002

11.  Umenie počúvať ako hra. Hra v komunikaci s dětmi. 6. kulatý stůl v rámci cyklu „Slovo a obraz v komunikaci s dětmi“. KČJaL s didaktikou PF OU a Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace. Ostrava (Česko): 22. 11. 2002.
10.  Metódy a formy práce na hodinách komunikačno-slohovej výchovy (okrúhly stôl). Inovácie v škole 2002. III. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of  Northern Iowa. Štrbské Pleso: 15.-17. 11. 2002.
9.          Stratégie podporujúce aktívne počúvanie vo vyučovaní komunikačno-slohovej výchovy na 1. stupni ZŠ. Príprava učiteľov – elementaristov v novom tisícročí. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Prešov : PF PU, 26.-27. 9. 2002.
8.    O najfrekventovanejšej komunikačnej zručnosti. Problémy a cesty vo vyučovaní materinského jazyka, slohu a literatúry. Vedecký seminár – stretnutie 1. KSJaL PF UMB Banská Bystrica: 12. 9. 2002.

Rok 2001

7.    Počúvanie ako komunikačná zručnosť (pracovná dielňa). Inovácie v škole 2001. II. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa. Štrbské Pleso: 15.-17. 11. 2001.
6.    Aktívne počúvanie – podpora komunikácie (pracovná dielňa). Veletrh kritického myšlení. Celoštátna vedecká konferencia RWCT s medzinárodnou účasťou. Praha – Čelákovice (Česko): 18.-20. 10. 2001.

Rok 2000

5.       Metódy podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku (posterová konferencia). Inovácia v škole. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa. Podbanské: 17.-18. 11. 2000.
4.           Hádzanie kockou (pracovná dielňa). Inovácia v škole. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa. Podbanské: 17.-18. 11. 2000.
3.          Keď hľadáme vhodné slová. Inovácia v škole. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s University of Northern Iowa. Podbanské: 17.-18. 11. 2000.
2.     Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku. Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 330. výročia úmrtia J. A. Komenského. České Budějovice (Česko) : Pedagogická fakulta, 19.-20. 10. 2000.

Rok 1999

1.           Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : PF PU, 22.-23. 9. 1999.