Rok 2001

 

4.  IHNÁTKOVÁ, N. Práca s textom v 5.-9. ročníku ZŠ (v 1.-4. ročníku osemročného gymnázia). Bratislava : Metodické centrum, 2001. ISBN 80-7164-315-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
3. SLANČOVÁ, D. Základy praktickej rétoriky. Prešov : Náuka 2001. ISBN 80-89038-04-2.
    Cituje: Palenčárová, J. Inovačné metódy vyučovania a učenia. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 5. Prešov : Pedagogická fakulta, 1999. s. 47-54. ISBN 978-80-8068-646-8.
2.  BARANOVÁ, D. Názory žiakov na niektoré inovačné metódy. Orava Journal 2, 2001, č. 3, s. 11-12. ISSN 1335-3497.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
1. KUPCOVÁ, J.  Vieme správne klásť otázky? Slovenský jazyk a literatúra v škole 47,  2000/2001, č. 9-10, s. 290-295. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozvíjanie komunikačných zručností detí mladšieho školského veku. Rigorózna práca. Prešov : KSJaL PdF PU, 2000.