Rok 2003

 

18.  HADVABOVÁ, A. Tvorivá dramatika na hodine čítania v 1. ročníku ZŠ. Notes 4, 2003/ zima, s. 17-19. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. K základným pojmom komunikačného vyučovania. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 9-10, s. 258-289. ISSN 1335-3497.
17. ANDRIČÍKOVÁ, M. Studia philologica, annus X. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003. s. 203-206. ISBN 80-8068-119-6.
    Cituje: Palenčárová, J. O najfrekvento-vanejšej komunikačnej zručnosti. Studia Philologica, Annus X. Zborník Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2002. ISBN 80-8068-171-6.
16.  DUJAVOVÁ, A. Tvorivosť vo vyučovaní frazeológie. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 184-190. ISBN 80-8068-119-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
15. HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností interaktívnymi metódami v 1. a 2. ročníku ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU,  2003, s. 165-178. ISBN 80-8068-119-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
14.  HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností interaktívnymi metódami v 1. a 2. ročníku ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 165-178. ISBN 80-8068-119-6.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
13. HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností interaktívnymi metódami v 1. a 2. ročníku ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 165-178. ISBN 80-8068-119-6.
    Cituje: Palenčárová, J. Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 5-6, s. 181-184. ISSN 1335-2040.
12.  BARANOVÁ, D. Vzťah žiakov k vyučovaniu prírodopisu (učiť tradičným alebo netradičným spôsobom?). Pedagogické rozhľady. Časopis pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2003. Roč. 12, č. 2, s. 16-19. ISSN 1335-0404.
    Cituje: Palenčárová, J. Vzťah žiakov k vyučovaniu slovenského jazyka. Slovenský  jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 5-6, s. 162-165. ISSN 1335-2040.
11. IHNÁTKOVÁ, N. Zaujímavé stretnutie v Banskej Bystrici. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49, 2002/2003, č. 1-2, s. 53-56. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. O najfrekventovanejšej komunikačnej zručnosti. Studia Philologica, Annus X. Zborník Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2002. ISBN 80-8068-171-6.
10.  KUPCOVÁ, J. Zážitkové učenie na 1. stupni základnej školy. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49, 2002/2003, č. 1-2, s. 17-22. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. K základným pojmom komunikačného vyučovania. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 9-10, s. 258-289. ISSN 1335-3497.