Rok 2009

 

153.  KLIMOVIČ, M. Tvorivé písanie v primárnej škole. Prešov : PF Prešovskej univerzity, 2009.  ISBN 978-80-8068-982-7.
    Cituje: Palenčárová, J. Hádzanie kockou. Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry PF PU, 6. 2000, s. 39-43. ISBN 978-80-8068-972-8.
152. KLIMOVIČ, M. Tvorivé písanie v primárnej škole. Prešov : PF Prešovskej univerzity, 2009.  ISBN 978-80-8068-982-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratlava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
151.  KLIMOVIČ, M. Tvorivé písanie v primárnej škole. Prešov : PF Prešovskej univerzity, 2009.  ISBN 978-80-8068-982-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.). Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy. Prešov : PU, 2006. s. 71-78. ISBN 80-8068-49-X.
150. Ligoš, M. Jazykoveda a vyučovanie slovenčiny. Aspekty literárnovedné a jazykovedné II.  Ed. V. Kováčová, D. Baláková, J. Šindelářová.  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. s. 212. ISBN 978-80-8084-448-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
149.  Gerčáková, M. Princíp komplexnosti a jeho uplatnenie vo vyučovaní morfológie.  Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ročník 15. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. s. 274. ISBN 978-80-8068-972-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
148. Gálisová, A. Oni mali takú kožu, čo im nepreslabe (sémanticko-gramatická analýza ústnych jazykových prejavov rómskych i nerómskych detí). Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Zost. M. Ološtiak, M. Ivanová, L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov : Prešovská univerzita, 2009. s. 160. ISBN 978-80-8068-976-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
147.  Vužňáková, K. Detská reč a slovotvorba. Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov : PU 2009. s. 564 a s. 740. ISBN 978-80-8068-976-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
146. Harčarová, K. Odraz modernizácie výučby slovenského jazyka v novej generácii učebníc. VARIA. XVI. Zborník materiálov zo XVI. Kolokvia mladých jazykovedcov. Zost. G. Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009. ISBN 80-89037-04-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
145.  SIHELSKÁ, E., SIHELSKÝ, B. Ako poznávať (skúmať) gramotnosť žiakov (1. časť). Pedagogické rozhľady. Časopis pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2009. Roč. 8, č. 5, s. 8-10. ISBN 1335-0404.
    Cituje: Palenčárová, J. Od elementárnej k funkčnej gramotnosti vo vyučovaní materinského jazyka. 2006 [online]. Dostupné na: https://www.janapa.szm.sk/Download/4_prednaska_OD_ELEMENT_K_FUNKC_GRAMOTN.pdf .
144. DVOŘÁK, K. Od čítanej kultúry k občianskej gramotnosti. Slovenský jazyk a literatúra v škole 55, 2008/2009, č. 7-8, s. 201-204. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Čítanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk  a literatúra v škole 52, 2005/2006, č. 7-8, s. 200-204. ISSN 1335-2040.
143.  DODEKOVÁ, E. Tvorivé písanie na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk a literatúra v škole 55, 2008/2009, č. 7-8, s. 46-52. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
142. BICKOVÁ, J. Čitateľská recepcia umeleckej literatúry na 2. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 55, 2008/2009, č. 1-2, s. 40-48. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Moravčíková, M.) Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka (od diskriminácie k demytologizácii). Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Sborník příspěvku v CD podobě z odborné konference KCJaL s didaktikou. Ostrava : Ostravská univerzita, PF, 2007. ISSN 1805-1464.