Rok 2006

 

96.  BEKÉNYOVÁ, Ľ. Tvorivé písanie vo výučbe slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52,  2005/2006, č. 7-8, s. 254-255. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
95. NÍZLOVÁ, M. Rečnícky výcvik v 9. ročníku. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52, 2005/2006, č. 7-8, s. 240-244. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 5-6, s. 181-189. ISSN 1335-2040.
94.  MIŽENKOVÁ, A. Jedenásty ročník Slova o slove. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 52.  2005/2006, č. 5-6, s. 184-187. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Interview ako komunikačné cvičenie. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta, 2005. s. 96-99. ISBN 978-80-8068-646-8.
93. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
92.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
91. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku. Zborník z medzinárodnej konferencie Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. České Budejovice PdF Jihočeské univerzity, 2000, s. 257-263.
90.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. Hádzanie kockou. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 6. Prešov : Pedagogická fakulta, 2000. s. 39-43. ISBN 978-80-8068-646-8.
89. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. Detská reč a komunikačné vyučovanie slovenského jazyka. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 7. Prešov : Pedagogická fakulta, 2011. s. 64-69. ISBN 978-80-8068-646-8.
88.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. Ešte raz k netradičným metódam slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 1-2, s. 28-32. ISSN 1335-2040.
87. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. Brainstorming ako metóda podporujúca tvorivosť na hodinách slohu. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 7. Prešov : Pedagogická fakulta, 2011. s. 53-57. ISBN 978-80-8068-646-8.
86.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava :Orbis Pictus Ostropolitana, 2006. ISBN: 9788071586913.
    Cituje: Palenčárová, J. Niekoľko poznámok k diktátom. Naša škola 5, 2001/2002, č. 6, s. 6-11. ISSN 1335-2733.
85. ZRNÍKOVÁ, P. Komunikačno-slohová výchova na 2. stupni ZŠ. Notes 7, 2006/zima, s. 15-16. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
84.  ZRNÍKOVÁ, P. Komunikačno-slohová výchova na 2. stupni ZŠ. Notes 7, 2006/zima, s. 15-16. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J.   Názov štúdie... Dostupné na: https://www.janapa.szm.com/prednasky.htm
83. KOŽUCHOVÁ, M. Recenzia – aktivní naslouchání při vyučování. Notes 7, 2006/ zima, s. 14. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
82.  VAVROVÁ, R. Príprava na hodinu slovenského jazyka s integráciou slohovej zložky. Notes 7, 2006/jeseň, s. 14-16. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
81. VAVROVÁ, R. Príprava na hodinu slovenského jazyka s integráciou slohovej zložky. Notes 7, 2006/jeseň, s. 14-16. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
80.  ILEČKOVÁ, A. Ty, Judáš! Notes 7, 2006/jeseň, s. 11-13. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
79. DOLINSKÁ, E. Od konzervatívnosti k tvorivej metodike v literárnej výchove. Naša škola IX. 2005/2006, č.10, s. 11-15. ISSN 1335-2733.
    Cituje:  Palenčárová, J. Tvorivá vizualizácia. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 8. Prešov : Pedagogická fakulta, 2002. s. 72-74. ISBN 978-80-8068-646-8.
78.  DOLINSKÁ, E. Hudobné motívy v diele Vincenta Šikulu. Prešov : Tlačiareň Kušnír, 2006. ISBN 80-89055-68-0.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
77. DOLINSKÁ, E. Hudobné motívy v diele Vincenta Šikulu. Prešov : Tlačiareň Kušnír, 2006. ISBN 80-89055-68-0.
    Cituje: Palenčárová, J. Tvorivá vizualizácia. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 8. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2002. s. 72-74. ISBN 978-80-8068-646-8.
76.  DOLINSKÁ, E. Hudobné motívy v diele Vincenta Šikulu. Prešov: Tlačiareň Kušnír, 2006. ISBN 80-89055-68-0.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
75. DOLINSKÁ, E. Od konzervatívnosti k tvorivej metodike. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2006, s. 242-245. ISBN 80-8068-491-X.
    Cituje: Palenčárová, J. Tvorivá vizualizácia. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 8. Prešov : Pedagogická fakulta, 2002. s. 72-74. ISBN 978-80-8068-646-8.
74.  DOLINSKÁ, E. K problematike tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : PdF Univerzity Mateja Bela, 2006. s. 205-210. ISBN 80-8083-350-8.
    Cituje: Palenčárová, J. Tvorivá vizualizácia. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 8. Prešov : Pedagogická fakulta, 2002. s. 72-74. ISBN 978-80-8068-646-8.
73. DOLINSKÁ, E. K problematike tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : PdF Univerzity Mateja Bela, 2006. s. 205-210. ISBN 80-8083-350-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
72.  DOLINSKÁ, E. K problematike tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : PdF Univerzity Mateja Bela, 2006. s. 205-210. ISBN 80-8083-350-8.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
71. BELÁKOVÁ, M. Vlastné meno – didaktický problém? Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2006, s. 128-129. ISBN 80-8068-491-X.
    Cituje: Palenčárová, J. K počúvaniu ako k jednej z komunikačných zručností. Komenský 2006, r. 130, č. 3, s. 2-8. ISSN: 0323-0449.
70.  SVOBODOVÁ, J. K pasivnímu bilingvismu dětí v česko-slovenském prostoru. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2006, s. 17-22. ISBN 80-8068-491-X.
    Cituje: Palenčárová, J. Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže. Sonda do jazykového vedomia detí a mládeže. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta, 2004. s. 24-33. ISBN 978-80-8068-646-8.
69. LIPTÁKOVÁ, Ľ. Integrované vyučovanie materinského jazyka – utópia alebo realita? Inovácie v škole. Zborník zo 6. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Združenie Orava, 2006. ISBN 80-968664-8-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
68.  LIPTÁKOVÁ, Ľ. Integrované vyučovanie materinského jazyka – utópia alebo realita? Inovácie v škole. Zborník zo 6. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Združenie Orava, 2006. ISBN 80-968664-8-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
67. KLIMOVIČ, M. Autor a recipient. Notes 7, 2006/leto, s. 4-5. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
66.  KLIMOVIČ, M. Autor a recipient. Notes 7, 2006/leto, s. 4-5. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
65. HLEBOVÁ, B. Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením. Príručka pre asistenta učiteľa. Prešov : PF PU v Prešove, 2006. ISBN 80-8068-403-0.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
64.  HLEBOVÁ, B. Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením. Príručka pre asistenta učiteľa. Prešov : PF PU v Prešove, 2006. ISBN 80-8068-403-0.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
63. DŽUNDOVÁ, I. Moderný život chce moderné slová. Prešovská Univerzita (časopis akademickej obce) X. 2006, č. 2, s. 22. ISBN 80-8068-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Interview ako komunikačné cvičenie. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta, 2005. s. 96-99. ISBN 978-80-8068-646-8.
62.  PETRASOVÁ, A. O porozumení náučného textu žiakmi mladšieho školského veku. Notes 7, 2006/jar, s. 18-21. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
61. ILEČKOVÁ, A. Šalamún na hodine slovenčiny. Notes 7, 2006/jar, s. 24-25. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
60.  PANCÁKOVÁ, K. Slovenčina komunikačne a zážitkovo. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 52,  2005/2006, č. 1-2, s. 56-58. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
59. KLIMOVIČ, M. Tvorivé písanie vo vyučovaní didaktiky materinského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52,  2005/2006, č. 1-2, s. 43-51. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
58.  LIPTÁKOVÁ, Ľ. K vzťahu vyučovania materinského a cudzieho jazyka na 1. stupni základnej školy. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52,  2005/2006, č. 1-2, s. 43-47. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
57. SVOBODOVÁ, J. – GEJGUŠOVÁ, I. Komunikační složka přípravy budoucích   učitelů mateřského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52,  2005/2006, č. 1-2, s. 21-29. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
56.  SVOBODOVÁ, J., GEJGUŠOVÁ, I. Komunikační složka přípravy budoucích   učitelů mateřského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52.  2005/2006, č. 1-2, s. 21-29. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Svobodová, J.). Jazyk a jzyková komunikace nově – prvky hry v školní výuce mateřštiny. Ostrava : PdF Ostravskej univerzity, 2002.
55.