Rok 2011

 

171.  DUDEKOVÁ, E. Informačný slohový postup v 8. ročníku ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 58, 2011/2012, č. 1-2, s. 30-33. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
170. KLIMOVIČ, M. Rozvíjanie produkčnej textovej kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9. Rozvíjanie produkčnej textovej kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku.
    Cituje: Palenčárová, J. Netradičné intraktívne metódy. In O dvoch komunikačných zručnostiach (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
169.  KLIMOVIČ, M. Rozvíjanie produkčnej textovej kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
168. Liptáková, Ľ., PRŠOVÁ, E., CIBÁKOVÁ, A., SOCHOVIČOVÁ. Rozvíjanie recepčnej textovej kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. O počúvaní. In O dvoch komunikačných zručnostiach (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
167.  Liptáková, Ľ., PRŠOVÁ, E., CIBÁKOVÁ, A., SOCHOVIČOVÁ. Rozvíjanie recepčnej textovej kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
166. KLIMOVIČ, M., Liptáková, Ľ., HLEBOVÁ, B., RUSŇÁK, R. Proces rozvíjania kognitívnej, komunikačnej a literárnej kompetencie žiaka. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
165.  KLIMOVIČ, M., Liptáková, Ľ., HLEBOVÁ, B., RUSŇÁK, R. Proces rozvíjania kognitívnej, komunikačnej a literárnej kompetencie žiaka. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
164. LiPTÁKOVÁ, Ľ., hLEBOVÁ, b., pRŠOVÁ, e. Koncepcia a teoretické východiská integrovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry v primárnej škole. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
163.  Liptáková, Ľ., HLEBOVÁ, B., PRŠOVÁ, E. Koncepcia a teoretické východiská integrovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry v primárnej škole. In  Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, PF, 2011. ISBN 978-80-555-0462-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
162.  Bieleková, K., Zvalená, E. Tvorivé písanie a žiacka slohová tvorivosť. Jazyk a kultúra. Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. č. 8. Dostupný na: https://www.ff.unipo.sk/jak/index.html . ISSN 1338-1148.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.). Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove 12. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy. Prešov : PU, 2006, s. 71-78. ISBN 80-8068-491-X.
161.  Ligoš, M. Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny. Ružomberok : Verbum, vydavateľstvo KU, 2011. ISBN 978-80-8084-785-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
160.  Harčaríková, P., Klimovič, P. Naratíva v detskej reči. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0444-5.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.