Rok 2008

 

141.  Metelková-Svobodová, R. K implementaci komunikační a slohové výchovy v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 14. Prešov : Pedagogická fakulta PU v Prešove 2008. s. 171. ISBN 978-80-8068-752-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
140. PETRASOVÁ, A. Učiteľ – tvorca kvalitatívnych zmien. Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Zost. Ľ. Liptáková, M. Klimovič. Prešov : Prešovská univerzita, KKaLV, 2008. s. 397-412. ISBN 978-80-8068-795-3.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
139.  Kumorová, Z. Tvorivé písanie – záľuba univerzít, nevyhnutnosť základných a stredých škôl. Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Ed. Ľ. Liptáková, M. Klimovič. Prešov : Prešovská univerzita, KKaLV, 2008. s. 372-381. ISBN 978-80-8068-795-3.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
138. KLIMOvič, M. Kurz tvorivého písania v príprave učiteľov predprimárnej a primárnej školy. Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Ed. Ľ. Liptáková, M. Klimovič. Prešov : Prešovská univerzita, KKaLV, 2008, s. 359-370. ISBN 978-80-8068-795-3.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.). Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy. Prešov : PU, 2006, s. 71-78. ISBN 80 - 8068 - 491 – X.
137.  KAŠIAROVÁ, N. Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka sa začína plánovaním procesov učenia sa. Pedagogické rozhľady. Časopis pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2008. Roč. 17, č. 2,  s. 2-7. ISSN 1335-0404.
    Cituje: Palenčárová, J. Aktívne počúvanie na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49. 2002/2003, č. 5-6, s. 129-131. ISSN 1335-2040.
136. BEKÉNIOVÁ, ľ. Štruktúrovaná dramatická hra (inšpirovaná textom T. Janovica Rozprávky o ježibabách). Slovenský jazyk a literatúra v škole 54, 2007/2008, č. 7-8, s. 245-249. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.) „Monológ“ vo vyučovaní materinského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 49, 2002/2003, č. 7-8, s. 208-216. ISSN 1335-2040.
135.  BEKÉNIOVÁ, ľ. Štruktúrovaná dramatická hra (inšpirovaná textom T. Janovica Rozprávky o ježibabách). Slovenský jazyk a literatúra v škole 54, 2007/2008, č. 7-8, s. 245-249. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.