Rok 2005

 

54.  PORUBCOVÁ, J. Syntax a rečová komunikácia v školskej praxi. Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra na ZŠ. Bratislava : PF UK a ŠPÚ, 2005. s. 92-98. ISBN 80-89185-12-6.
    Cituje: : Palenčárová, J. Aktívne počúvanie na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49. 2002/2003, č. 5-6, s. 129-131.
53. KESSELOVÁ, J. K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2005. s. 49-58. ISBN 80-223-2023-4.
    Cituje: Palenčárová, J. Počúvanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 48,  2001/2002, č. 7-8, s. 227-230. ISSN 1335-2040.
52.  KUPCOVÁ, J. Komunikačné vyučovanie skladby v nižších ročníkoch osemročného gymnázia. Syntax a jej vyučovanie III. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2005. s. 170-177. ISBN 80-8050-930-1.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
51. MRÁZOVÁ, E. Prírodoveda a žiaci, ako ich zaujať? Notes 6, 2005/jeseň, s. 20-22. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
50.  MRÁZOVÁ, E. Prírodoveda a žiaci, ako ich zaujať? Notes 6, 2005/jeseň, s. 20-22. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. K základným pojmom komunikačného vyučovania. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 9-10, s. 258-289. ISSN 1335-3497.
49. HOMOĽOVÁ, E. Práca so slovníkmi na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. ZborníkKatedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity.Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005, s. 129-140. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
48.  LIGOŠ, M. Princípy v teórii a praxi vyučovania slovenského jazyka. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta, 2005, s. 84-90. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
47. MITROVÁ, M. Sémantické aspekty vyučovania syntaxe na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005, s. 147-151. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
46.  LIPTÁKOPVÁ, Ľ. Integrovaný typ vyučovacej hodiny – nová vyučovacia i didaktická realita. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005, s. 100-107. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
45. LIPTÁKOPVÁ, Ľ. Integrovaný typ vyučovacej hodiny – nová vyučovacia i didaktická realita. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005, s. 100-107. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
44.  PEŤOVSKÁ, E. Tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005. s. 115-119. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
43. PEŤOVSKÁ, E. Tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005, s. 115-119. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
42.  KESSELOVÁ, J.: Porozumenie textu ako znovuoživený lingvo-didaktický problém. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005, s. 62-72. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
41. KESSELOVÁ, J. Porozumenie textu ako znovuoživený lingvo-didaktický problém. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 11. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2005. s. 62-72. ISBN 80-806-362-X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
40.  MRÁZOVÁ, E. Práca s metódami brainstorming a zhlukovanie na hodine vlastivedy. Notes 6, 2005/leto, s. 21-22. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
39. MRÁZOVÁ, E. Práca s metódami brainstorming a zhlukovanie na hodine vlastivedy. Notes 6, 2005/leto, s. 21-22. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. K základným pojmom komunikačného vyučovania. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 9-10, s. 258-289. ISSN 1335-3497.
38.  KUĽKOVÁ, Ľ. Využitie rámca EUR vo vyučovaní prírodopisu. Notes 6, 2005/leto, s. 18-19. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
37. ILEČKOVÁ, A. Martin na bielom koni. Notes 6, 2005/jar, s. 19-20. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
36.  MARCINKOVÁ, H. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Naša škola VIII, 2004/2005, č. 3, s. 49. ISSN 1335-2733.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X