Rok 2002

 

9.  LIPTÁKOVÁ, Ľ. Asociačné tvorenie textu  a jeho využitie na 1. stupni ZŠ. Inovácie v škole. Zborník z konferencie 15.-17. novembra 2002. Štrbské Pleso 2002, s. 58-64. ISBN 80-968664-3-5.
    Cituje: Palenčárová, J. Jazyk a jazyková komunikace nově : prvky hry ve školní výuce mateřštiny. Tematický materiál k 6. kulatému stolu „Hra v komunikaci s dětmi“ pořádanému v rámci cyklu „Slovo a obraz v komunikaci s dětmi“: J. Svobodová, J. Kesselová, J. Palenčárová. Ostrava : PF OU 2002. ISBN 80-7042-226-2.
8. IHNÁTKOVÁ, N. Komunikácia a sloh pre 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : Poľana, 2002. s. 35, 85-86, 117. ISBN 80-89002-49-8.
    Cituje: Palenčárová, J. Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
7.  KOMAROVÁ, K. Tvorivosť v slohu. Notes 3, 2002/jeseň, s. 19. ISSN1335-3497.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie  komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
6. BARANOVÁ, D. Využitie náučného textu na hodine prírodopisu. Biológia, ekológia, chémia 7. 2002, č. 2, s. 27-29. ISSN 1335-8960.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozvíjanie komunikačných zručností detí mladšieho školského veku. Rigorózna práca. Prešov : KSJaL PdF PU, 2000, s. 85-87.
5.  BARANOVÁ, D. Ekologická rozprávka? (medzipredmetové vzťahy: slohová výchova a prírodopis). Slovenský jazyk a literatúra v škole 48,  2001/2002, č. 7-8, s. 231-233. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Seminár Čitateľská dielňa I. Prešov : Metodické centrum, 2001.