Rok 2013

 

184.  HLEBOVÁ, B., SOPKOVÁ, J. Analýza stratégií kognitívnej stimulácie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese edukácie. Študent na ceste k praxi II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, Prešov : Vydavateľstvo PU, 2013. ISBN 978-80-555-0840-5.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
183. KLIMOVIČ, M. Ako učebnice slovenského jazyka (ne)pomáhajú rozvíjať naráciu. Naša škola XVI., 2012/2013, č. 5, s. 14-23. ISSN 1335-2733.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X