Rok 2012

 

182.  METELKOVÁ-SVOBODOVÁ, R. Princíp komplexnosti ve výuce mateřštiny – nepostradatelná součásť rozvíjaní čtenářských dovedností žákû 1. stupňě ZŠ. Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. Výročia zloženia PU v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2012, s. 547. ISBN 978-80-555-0664-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
181. TKÁČOVÁ, M. Čo žiaci primárnej školy (ne)vedia o vlastných menách. Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. Výročia zloženia PU v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2012, s. 419. ISBN 978-80-555-0664-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
180.  HLEBOVÁ, B.: Komplexný, komunikačný a integrovaný prístup v edukácii žiakov s mentálnym postihnutím. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Bratislave 3. – 4. 10. 2012. Bratislava: Univerzita Komenského , 2012, s. 170. ISBN 978-80-89256-94-5.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
179. HLEBOVÁ, B.: Komplexnosť a integrita v špeciálnej edukácii predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. Výročia zloženia PU v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2012, s. 547. ISBN 978-80-555-0664-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
178.  HLEBOVÁ, B. Komunikačná a čitateľská kompetencia ako stratégia edukácie žiakov s mentálnym postihnutím. In  Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, 2012, s. 91. ISBN 978-80-89535-10-1.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
 
177. LIPTÁKOVÁ, Ľ. Kognitívne aspekty vyučovania materinského jazyka v primárnej edukácii. Prešov: PF Prešovskej univerzity, KKaLV, 2012.  ISBN 978-80-555-0643.
    Cituje: Palenčárová, J. Frazeologická lexika. In Palenčárová, J., Kesselová, J., Kupcová, J. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
176.  LIPTÁKOVÁ, Ľ. Kognitívne aspekty vyučovania materinského jazyka v primárnej edukácii. Prešov : PF Prešovskej univerzity, KKaLV, 2012.  ISBN 978-80-555-0643.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
175. LIPTÁKOVÁ, Ľ. Kognitívne aspekty vyučovania materinského jazyka v primárnej edukácii. Prešov : PF Prešovskej univerzity, KKaLV, 2012.  ISBN 978-80-555-0643.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
174.  Sičáková, Ľ., Tkáčová, M. Vyučovanie proprií v primárnej škole. Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Prešov 12.-14. septembra 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0594-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
173. Slančová, D. Mladé životné jubileum Jany Kesselovej. Slovenská reč 77, 2012,  č. 3-4, s. 219. ISSN 0037-6981.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
172.  BORBÉLY, R. Regionálny aspekt v súčasnom vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie. Časopis Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, č. 1, s. 74-86. ISSN 1339-0392.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.