Rok 2007

 

134.  LIPTÁKOVÁ, Ľ. K typologizácii metód  vyučovania materinského jazyka. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 216-228. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
133. LIPTÁKOVÁ, Ľ. K typologizácii metód  vyučovania materinského jazyka. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 216-228. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
132.  LIPTÁKOVÁ, Ľ. K typologizácii metód  vyučovania materinského jazyka. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 216-228. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). O dvoch komunikačných zručnostiach.
Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
131. SEDLÁKOVÁ, M. Podporme školskou komunikáciou prirodzenú komunikáciu. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 229-239. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
130.  SEDLÁKOVÁ, M. Podporme školskou komunikáciou prirodzenú komunikáciu. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 229-239. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J.  Materinský jazyk komunikačne a zážitkovo. Tézy kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk na 1. stupni ZŠ. Tradiční a netradiční metody a formy práce vo výuce českého jazyka na ZŠ. Sborník prací z mezinárodní konference PdF UP. Olomouc : Hanex, 2007. s. 158-163. ISBN 80-85783-72-X.
129. Gregorová, I. a kol. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : Štátny pedagogický ústav 2007. ISBN 978-80-89225-29-3.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.) „Monológ“ vo vyučovaní materinského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 49, 2002/2003. č. 7-8, s. 208-216. ISSN 1335-2040.
128.  Žibrúnová, E. Medzipredmetové vzťahy v predmetoch slovenský jazyk a informatická výchova. K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. II. Zborník príspevkov z odborného seminára venovaného aktuálnym otázkam slovenského jazyka a literatúry. Ed. M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. s. 92. ISBN 978-80-223-2389-5.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
127. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
126.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
125. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
124.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
123. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
122.  HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
121. HIRSCHNEROVÁ, Z. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (metodická príručka). Bratislava : Orbis Pictus Ostropolitana, 2007. ISBN 978-80-7158-771-2.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
120.  LAPTIKA, M. LAPTIKA, M. Princípy a širšie súvislosti alternatívneho modelu slovenského jazyka  a literárnej výchovy na základnej a strednej škole. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : ŠPÚ, 2007. s. 38-60. ISBN 978-80-89225-29-3.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozprávanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 48,  2001/2002, č. 1-2, s. 12-16. ISSN 1335-2040.
119. LAPTIKA, M. LAPTIKA, M. Princípy a širšie súvislosti alternatívneho modelu slovenského jazyka  a literárnej výchovy na základnej a strednej škole. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : ŠPÚ, 2007. s. 38-60. ISBN 978-80-89225-29-3.
    Cituje: Palenčárová, J. Počúvanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 48,  2001/2002, č. 7-8, s. 227-230. ISSN 1335-2040.
118.  LAPTIKA, M. Princípy a širšie súvislosti alternatívneho modelu slovenského jazyka  a literárnej výchovy na základnej a strednej škole. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : ŠPÚ, 2007. s. 38-60. ISBN 978-80-89225-29-3.
    Cituje: Palenčárová, J. Aktívne počúvanie na 1. Stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 49,  2002/2003, č. 5-6 s. 129-135. ISSN 1335-2040.
117. LAPTIKA, M. Princípy a širšie súvislosti alternatívneho modelu slovenského jazyka  a literárnej výchovy na základnej a strednej škole. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : ŠPÚ, 2007. s. 38-60. ISBN 978-80-89225-29-3.
    Cituje: Palenčárová, J. Písanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 50,  2003/2004, č. 1-2, s. 38-42. ISSN 1335-2040.
116.  LAPTIKA, M. Princípy a širšie súvislosti alternatívneho modelu slovenského jazyka  a literárnej výchovy na základnej a strednej škole. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : ŠPÚ, 2007. s. 38-60. ISBN 978-80-89225-29-3.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
115. KOHÚTOVÁ, M. Čo prinieslo „úrodné obdobie“ Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PF PU. Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce PU v Prešove XI. 2007. č. 6, s. 25.
    Cituje: Palenčárová, J. Reflexie o prvkoch mediálnej výchovy vo vyučovaní   materinského jazyka na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 247-250. ISBN 978-80-8068-646-8.
114.  RENDÁR, Ľ. O nárečovej výslovnosti žiakov. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 53, 2006/2007, č. 9-10, s. 267-279. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozprávanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 48,  2001/2002, č. 1-2, s. 12-16. ISSN 1335-2040.
113. KLIMOVIČ, M. Nácvik rozprávania s prvkami opisu. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 53,  2006/2007, č. 7-8, s. 237-241. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
112.  KUMOROVÁ, Z. Tvorivé písanie ako umenie, učenie a životný štýl. Slovenský jazyk a literatúra v škole 53. 2006/2007, č. 7-8, s. 250-254. ISSN1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozprávanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 48,  2001/2002, č. 1-2, s. 12-16. ISSN 1335-2040.
111. VAVROVÁ, R. O kanárikovi, ktorý veľmi miloval. Notes 8, 2007/zima, s. 17-19. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
110.  VAVROVÁ, R. O kanárikovi, ktorý veľmi miloval. Notes 8, 2007/zima, s. 17-19. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
109. BLAŽEKOVÁ, L. Aktívne počúvanie na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 53,  2006/2007, č. 5-6, s. 191-192. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
108.  ZAJACOVÁ, S. Dvanásty ročník slova o slove. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2007, s. 323-328. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.). Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ŽŠ. Slovo o slove 12. Prešov : KKaLV PF PU, 2006, s. 71-78. ISBN 80-8068-491-X.
107. BLAŽEKOVÁ, L. Poďme sa hrať a rozprávať. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2007. s. 313-314. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Bajzíková, V.). Rozcvičme si jazýčky... (prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov). Bratislava : Združenie Orava, 2006. ISBN 80-968664-9-4.
106.  HOFFLEROVÁ, E. K výuce dětí s diagnózou dyslexie. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta, 2007. s. 174-180. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
105. DOLINSKÁ, E. O tvorivom prístupe na hodinách literárnej výchovy. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2007, s. 93-97. ISBN 978-80-8068-646-8.
    Cituje: Palenčárová, J. Čítanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk  a literatúra v škole 52, 2005/2006, č. 7-8, s. 200-204. ISSN 1335-2040.
104.  VAVROVÁ, R. Chcete správne vyslovovať? Poďme jazyk precvičovať. Notes 8, 2007/leto, s. 14-17. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
103. VAVROVÁ, R. Chcete správne vyslovovať? Poďme jazyk precvičovať. Notes 8, 2007/leto, s. 14-17. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Bajzíková, V.). Rozcvičme si jazýčky.(prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov). Združenie Orava 2006. ISBN 80-968664-9-4.
102.  VAVROVÁ, R. ...poďme sa hrať a spoločne počúvať. Notes 8, 2007/jar, s. 25-26. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Bajzíková, V.). Rozcvičme si jazýčky... (prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov). Bratslava : Združenie Orava, 2006. ISBN 80-968664-9-4.
101. VAVROVÁ, R. ...poďme sa hrať a spoločne počúvať. Notes 8, 2007/jar, s. 25-26. ISSN 1336-1651. 
    Cituje: Palenčárová, J. Analýza vývinu detskej reči ako východisko pri rozvíjaní komunikačných zručností. Slovenský jazyk a literatúra v škole 52, 2005/2006, č. 5-6, s. 150-155. ISSN 1335-2040.
100. LIPTÁKOVÁ, Ľ. Literárny text – estetický i komunikačný zážitok. Notes 8, 2007, jar, s. 3-6. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
99. DOLINSKÁ, E. O zážitkovosti a tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 53. 2006/2007, č. 3-4, s. 116-124. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností. Orava Journal 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
98.   DOLINSKÁ, E. O zážitkovosti a tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 53. 2006/2007, č. 3-4, s. 116-124. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
97. DOLINSKÁ, E. O zážitkovosti a tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 53. 2006/2007, č. 3-4, s. 116-124. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Tvorivá vizualizácia. Slovo o slove. Zborník katedry  komunikačnej a literánej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 8. Prešov : Pedagogická fakulta, 2002. s. 72-74. ISBN 978-80-8068-646-8.