Rok 2010

 

159.  BLAŽEKOVÁ, L. Mediálna výchova a slovenský jazyk. Slovenský jazyk a literatúra v škole 57, 2010/2011, č. 3-4, s. 98-101. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. Reflexie o prvkoch mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove 13. Prešov : KKaLV PF PU, 2007, s. 247-250. ISBN 80-8068-491-X.
158. Liptáková, Ľ. Ku koncepcii integrovanej didaktiky slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávania. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy pedagogickej fakulty PU. Ročník 16. Ed. Ľ. Liptáková, M. Andričíková, M. Klimovič. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2010. ISBN 978-80-555-0201-4.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
157.  Baláková, D., Kováčová, V. K interjazykovej frazeologickej kompetencii českých vysokoškolákov (čeština – slovenčina verzus čeština – poľština). In Varia. XVII. Zborník materiálov zo XVII. Kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. V. Kováčová. Ružomberok : FF KU v Ružomberku a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-8084-550-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
156. Krasnovská, E. Onomastika v študentskom heuristickom výskume. Z hydronymie západného Slovenska. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2010, s. 74-78. ISBN 978-80-8082-392-4.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
155.  KRAMCOVÁ, M. Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej škole. Pedagogické rozhľady. Časopis pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010. Roč.19, č. 3, s. 1-4. ISSN 1335-0404.
    Cituje: Palenčárová, J. Krátka reflexia o texte a jeho vlastnostiach vzhľadom k porozumeniu [online]. Dostupné na: https://www.vsm.sk/files/forum126-4618-5a-k-textu-a-jeho-vlastn.doc .
154. LEITMANOVÁ, V. Nácvik pravopisu vlastných mien pomocou tvorivého písania. Slovenský jazyk a literatúra v škole 56, 2009/2010, č. 9-10, s. 298-307. ISSN 1335-2040.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.