Rok 2004

 

35.  KOŠČÁKOVÁ, M. Radca má obe ruky ľavé. Notes 5, 2004/zima, s. 21-23. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
34. HADVABOVÁ, A. Náčrt dialógu v 2. ročníku ZŠ na hodine slovenského jazyka a literatúry. Notes 5, 2004/zima, s. 13-15. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. Rozprávanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra  v škole 48,  2001/2002, č. 1-2, s. 12-16. ISSN 1335-2040.
33.  HADVABOVÁ, A. Náčrt dialógu v 2. ročníku ZŠ na hodine slovenského jazyka a literatúry. Notes 5, 2004/zima, s. 13-15. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. O kladení otázok alebo vieme sa pýtať? Komenský 128, 2003, č. 1. s. 24-26. ISSN: 0323-0449.
32. TIBENSKÁ, E. a kol. Slovenský jazyk pre 9. ročník – II. diel. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana 2004, s. 16. ISBN 80-7158-420-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní. Bratislava : Združenie Orava, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
31.  KOŠČOVÁ, Ľ. Integrované vyučovanie v praxi. Notes 5, 2004/jeseň, s. 12-13. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
30 KOŠČOVÁ, Ľ. Integrované vyučovanie v praxi. Notes 5, 2004/jeseň, s. 12-13. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040
29.  BARANOVÁ, D. Priateľské vyučovanie – hra ako motivačný prvok v prírodopise. Inovácie v škole. Zborník zo 4. celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Združenie Orava, 2004. s. 10-12. ISBN 80-968664-5-1.
    Cituje: Palenčárová, J. Aktívne počúvanie na 1. stupni ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole 49. 2002/2003, č. 5-6, s. 129-131. ISSN 1335-2040.
28. JAMBOROVÁ, M. Poznávanie a používanie prídavných mien. Notes, 5, 2004/leto, s. 9-10. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
27.  REPELOVÁ, G. Slovná zásoba detí v mladšom školskom veku a možnosti jej rozvíjania vo vyučovacom procese. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 147-158. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 46,  1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
26. REPELOVÁ, G. Slovná zásoba detí v mladšom školskom veku a možnosti jej rozvíjania vo vyučovacom procese. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 147-158. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. Ešte raz k netradičným metódam slovenského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 47,  2000/2001, č. 1-2, s. 28-32. ISSN 1335-2040.
25.  BAJZÍKOVÁ, V. Prípravné cvičenia na nácvik ústnych prejavov. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 159-168. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. „Monológ“ vo vyučovaní materinského jazyka. Slovenský jazyk  a literatúra  v škole 49,  2002/2003, č. 7-8, s. 208-216. ISSN 1335-2040.
24 SVOBODOVÁ, J. Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 130-137. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Svobodová, J.). Jazyk  a jzyková komunikace nově – prvky hry v školní výuce mateřštiny. Ostrava : PdF Ostravskej univerzity, 2002.
23 SVOBODOVÁ, J. Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 130-137. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. O vyučovaní frazeológie na 1. stupni základnej školy. Slovo  o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 103-109. ISBN 80-8068-290-9.
22. GEJGUŠOVÁ, I. Frazeologie v literární výchově na 2. stupni základní školy. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 109-112. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. O vyučovaní frazeológie na 1. stupni základnej školy. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 9. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 103-109. ISBN 80-8068-290-9.
21.  GEJGUŠOVÁ, I. Frazeologie v literární výchově na 2. stupni základní školy. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 10. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2004, s. 109-112. ISBN 80-8068-290-9.
    Cituje: Palenčárová, J. Frazémy v reči žiakov a učiteľov na 1. stupni ZŠ.  Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce češtiny na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference PdF UP Olomouc 2004.
20 JAMBOROVÁ, M. Slovenský jazyk a literatúra integrovane. Notes 5, 2004/jar, s. 22-24. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
19.  PETRASOVÁ, A. Učebný text a žiak. Notes 5, 2004/jar, s. 5-7. ISSN 1336-1651.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.